تاريخ روز

پنج شنبه 1398/3/30 - 16 : 21
  • جلسه شورای آموزش وپرورش

  • استقرار واحد استهلال شهرستان زرندیه در منطقه عمومی دستجرد درتاریخ 1398/3/14

  • نمازعیدسعید فطر 98

  • همراه باعزاداران.

احمد بابایی
احمد بابایی
مسئول ستاد

محمدرضا صفری
محمدرضا صفری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حمید غلامی
حمید غلامی
معاونت سیاسی - اجتماعی
فرخنده امانت
فرخنده امانت
معاونت خواهران