تاريخ روز

سه شنبه 1398/2/31 - 36 : 8
  • اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه

  • افطاری درحرم مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع

  • اقامه نمازجماعت مغرب وعشاء درحرم مطهرامامزاده سلطان سیداحمد ع

  • دیدار وگفتگو

غلامرضا شریف
غلامرضا شریف
مسئول ستاد

احمد بلندنظر
احمد بلندنظر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن شریفی
محسن شریفی
مسئول امور جوانان
اميدحمزه اي
اميدحمزه اي
معاونت اداری و پشتیبانی
معصومه حیدری
معصومه حیدری
معاونت خواهران
مجتبی مفبلی
مجتبی مفبلی
معاونت سیاسی - اجتماعی