تاريخ روز

سه شنبه 1398/5/1 - 34 : 6
  • خوشامدگویی مسئولین بخش ساردوئیه ازدیدارامام جمعه محترم بخش ساردوئیه با رهبر انقلاب

  • خوشامدگویی مسئولین بخش ساردوئیه ازدیدارامام جمعه محترم بخش ساردوئیه با رهبر انقلاب

  • ارائه میزخدمت

  • گزارش کارمسئولین بخش ساردوئیه

غلامرضا شریف
غلامرضا شریف
مسئول ستاد

احمد بلندنظر
احمد بلندنظر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن شریفی
محسن شریفی
مسئول امور جوانان
اميدحمزه اي
اميدحمزه اي
معاونت اداری و پشتیبانی
معصومه حیدری
معصومه حیدری
معاونت خواهران
مجتبی مفبلی
مجتبی مفبلی
معاونت سیاسی - اجتماعی