تاریخ ایجاد: 12:58
گلبانگ آدینه
گلبانگ آدینه
تصویر اصلی دریافت فایل
دوماهنامه گلبانگ آدینه نشریه نمازجمعه استان مرکزی است که توسط دفتر نمایندگی شورا در استان منتشر می گردد
دوماهنامه گلبانگ ادینه نشریه نمازجمعه استان مرکزی است که توسط دفتر نمایندگی شورا در استان منتشر می گردد و در هر شماره اخبار مربوط به نمازجمعه استان و اخبار ملی واستانی را پوشش می دهدد

Sabz Map