تاریخ ایجاد: 10:35
گزارش عملکرد ستاد نماز جمعه شهرستان تویسرکان
تصویر یادداشت
بر اساس ارزیابی دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان همدان ازعملکرد ستادهای برگزاری نماز جمعه استان، ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان تویسرکان بعنوان ستاد نمونه استان همدان معرفی شد

Sabz Map