- کد خبر: 14344890 تاریخ ایجاد: 10:15
نهمین جلسه( شبی با قران در محله) با حضور قاری علی اسماعیلی در خیابان سعدی برگزار شد
تصویر خبر

Sabz Map