- کد خبر: 14823499 تاریخ ایجاد: 10:52
نقدی بر برخی مطالب مطرح شده در همایش مجمع سلامت شهرستان بروجن
تصویر خبر
بسمه تعالی
چندروزپیش مطالبی رادربرخی جرائدونشریه های محلی بروجن مطالعه نمودم که قابل تامل بود،گرچه نویسندگان وگویندگان این مطالب افرادفرهیخته این شهرهستندونظرشان برای مامحترم است امالازم دیدم که حواشی رابرمطالب گفته شده داشته باشم
اینکه گفته اندآنچه موردنیارجامعه است بعنوان یک حلقه مفقوده نشاط درجامعه می باشدکه بعیدمی دانم کسی بااین نظریه مخالف باشدوماهم موافقت خودرابااین نظراعلام می نماییم که اگرجامعه ای نشاط وبالندگی نداشته باشدآن جامعه دچارافسردگی وناراحتی وپریشانی خواهدبودکه روایات اسلامی هم برتفریح ونشاط سالم تاکیدویژه دارند. امااگربخواهیم عدم نشاط رابه حضورنداشتن بانوان محترمه درورزشگاهها وحضوردرکنسرتهای مختلط گره بزنیم چشم پوشی برسایرمشکلات ومعضلات اجتماعی است که آثارمخرب وزیانبار استفاده نادرست ازفضای مجازی،عدم پایبندی به مسائل دینی،بیکاری وناتوانی اقتصادی ازجمله این معضلات است.
به گوینده محترم عرض می کنم آنچه جامعه ماراتهدیدمی کندوبه افسردگی وهنجارشکنی سوق می دهداستفاده نادرست ازفضای مجازی است که عامل بسیاری ازپرونده های طلاق درخانواده هااستفاده ناصحیح ازاین فضامی باشد اگرآمارخودکشی بالا رفته یکی ازعلتهای آن نداشتن شغل مناسب وشرمنده بودن سرپرست خانواده،درمقابل خانواده است وازهمه مهمتراگربه دین خداودستورات الهی پایبندباشیم بااینگونه مسائل درجامعه کمتربرمی خوردمی کنیم که بامراجعه به خانواده های متدین خواهیددیدکه مسائل ومشکلات آنها دراینگونه مواردکمتراست 
پس بجای اینکه دراین برهه حساس برطبل خودمان بکوبیم وچشمهایمان رابرساير مشکلات مردم ببندیم بیاییم دست به دست هم داده وبااتحادوانسجام، جنگ روانی دشمن که ناامیدی مردم وفلج کردن اقتصاداین مملکت است راباشکست مواجه سازيم
عليرضاهراتى مطلق 
امام جمعه بروجن

 

Sabz Map