- کد خبر: 14820854 تاریخ ایجاد: 09:58
نشست بامراکزنیکوکاری شهرستان بروجن دردفترامام جمعه
تصویر خبر
نشست بامراکزنیکوکاری شهرستان بروجن دردفترامام جمعه برگزارشددراین جلسه حجت الاسلام هراتی مطلق برگزاری همایشهای مختلف ازطرف کمیته امدادرامتذکرشدوگفت:اگرکمیته امدادبابرگزاری همایشهایی ازقبیل شاغلین، فرهیختگان وتولیدکنندگانی که باحمایت این نهادمقدس واردجامعه شدند، می تواندرویکردمردم وذهنیت آنان رادرقبال کمیته امدادتغییردهد

 

Sabz Map