تاریخ ایجاد: 12:05
ویژه نامهء عملکرد نهاد امامت جمعه بخش وشمگیر
نشریه ندای جمعه - ویژه نامه پائیز 96
تصویر اصلی دریافت فایل
بیان عملکرد نهاد امامت جمعه و خدمات انجام شده در خصوص شهروندان بخش وشمگیر

بیان عملکرد شش ماه نخست سال 1396 نهاد امامت جمعهء بخش وشمگیر و شهر انبارالوم در زمینهء فعالیّتهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اعتقادی ، در خصوصص شفاف سازی خدمات انجام شده ، می تواند راهگشایی برای تجارب جدید باشد.


Sabz Map