تاریخ ایجاد: 01:27
معرفی ستاد نمونه
تصویر یادداشت
ستاد برگزاری نماز جمعه بابلکنار با توجه به محرومیت منطقه و فعالیت گسترده که با تشکیل جلسات متعدد و دعوت از مشاوران فرهنگی ، اجتماعی در جهت برنامه ریزی نماز جمعه ، جذب جوانان  برگزاری مراسم در روز جمعه و طول هفته در اختیار قرار دادن مسئولیت جوانان در کنار پیشکسوتان برای برگزاری مراسم نماز جمعه ، دیدارهای عمومی ، سرکشی خانوادهای شهدا ، برنامه مسابقات ورزشی ، برنامه ریزی در امر خطبه نویسی جوانان ، پاسخگویی سریع به دفتر استان ، حضور فعال و منظم در گردهمایهای استانی و منطقه ای ، ارسال گزارش فصلی به استان ، ارسال پیامکی خطبه های نماز جمعه ، برگزاری جلسات منظم ستاد ، فعال بودن واحد خواهران ستاد ، هماهنگی ستاد با امام جمعه محترم ،فعالیت در فضای مجازی با بررسی و بازدیهای به عمل آمده و مشاهدات عینی فعالیتها به عنوان ستاد نمونه  استان مازندران انتخاب گردید.

Sabz Map