تاریخ ایجاد: 03:15
معرفی ستاد نمونه سال 95
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه ایلام به عنوان ستاد نمونه سال 95 معرفی شد

ستاد نمازجمعه شهرستان ایلام که شامل40نفر  20برادر و 20خواهر است که هر کدام به صورت جداگانه فعالیت می کنند البته ستاد خواهران به عنوان عضو و زیر نظر معاونت خواهران فعالیت می نمایند.


Sabz Map