تاریخ ایجاد: 09:30
معرفی ستاد نمونه سال 1394 استان ایلام
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه شهرستان سیروان (لومار ) به عنوان ستاد نمونه استان ایلام معرفی شد

ستاد نماز جمعه شهرستان سیروان (لومار ) با 20 نفر عضو وبا مدیریت فرهنگی محتر م آقای شیخی اداره می شود


Sabz Map