تاریخ ایجاد: 05:24
معرفی ستاد نمونه سال 95
تصویر یادداشت
ستاد برگزاری نماز جمعه شهر سمنان به عنوان ستاد نمونه سال 95 استان انتخاب گردید .

ا بررسی های به عمل آمده و فرم های ارسالی از مرکز و بررسی عملکردی بر اساس نامه معاونت امور استانهای شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ستاد برگزاری نماز جمعه شهر سمنان به عنوان ستاد نمونه برتر سال 95 از بین 19ستاد برگزیده شد.

 


Sabz Map