تاریخ ایجاد: 12:57
معرفی ستاد نمونه سال 95
تصویر یادداشت
بخشی از فعالیت ها: 1.جلسات منظم و هفتگی 2. برپایی نمایشگاه های مختلف با موضوعات اقتصاد مقاومتی، صنایع دستی، عفاف و حجاب و... 3. ایجاد بازارچه آدینه
باتوجه به فعایتهای منظم تشکیلاتی در سال95 بعنوان ستاد نمونه استان هرمزگان معرفی شد

Sabz Map