تاریخ ایجاد: 12:31
معرفی ستاد نمونه استان هرمزگان سال 96
تصویر یادداشت
معرفی ستاد نماز جمعه پارسیان بعنوان ستاد نمونه در سال 96
اهم فعالیتها برگزاری مسابقات پیامکی در مناسبتهای مختلف 2- طرح سوال در روز جمعه هنگام برگزاری خطبه3 تشکیلات منظم ستاد 4 بروز بودن کارها 5 سیستم منظم

Sabz Map