تاریخ ایجاد: 11:00
معرفی ستاد نمونه استان سمنان
تصویر یادداشت
ستاد برگزاری نماز جمعه دامغان به عنوان ستاد نمونه سال 96 انتخاب و معرفی گردید
بر اساس ارزیابی ها و توجه به گزارشات ارسالی فعالیت های ستاد های نماز جمعه استان و نامه ارسالی از مرکز ستاد نمونه شهر دامغان به عنوان ستاد نمونه استان سمنان معذفی گردید امیدواریم با فعالیت های سایر ستاد ها در سال آینده شاهد رشد و شکوفایی نهاد نماز جمعهبوده و بتوانیم ستاد دیگری را عنوان ستاد نمونه استان معرفی نماییم 

Sabz Map