تاریخ ایجاد: 09:35
معرفی ستادنمونه سال 1393
تصویر یادداشت
ستادنمازجمعه شهرستان ایلام به عنوان ستادنمونه استان در سال 1393 معرفی شد

بر اساس ارزیابی به عمل آمده ستاد نمازجمعه شهرستان ایلام به عنوان ستاد نمونه استان در سال 1393 معرفی گدید در زیر گزارشی از فعالیت های این ستاد جهت اطلاع اعلام می گردد


Sabz Map