تاریخ ایجاد: 12:48
$note-author.data
محمد کمالی قادر
تصویر
آقای محمد کمالی به عنوان رییس ستاد شهر عالیشهر منصوب شد.

Sabz Map