تاریخ ایجاد: 12:55
گلبانگ آدینه
ماهنامه گلبانگ آدینه آذرودی ماه 1397
تصویر اصلی دریافت فایل
نشریه گلبانگ آدینه دوماهنامه نمازجمعه استان مرکزی است که توسط دفتر نمایندگی شورا در استان مرکزی تهیه میشود
نشریه گلبانگ آدینه دوماهنامه نمازجمعه استان مرکزی است که توسط دفتر نمایندگی شورا در استان مرکزی تهیه میشود و در آن اخبار نمازجمعه استان وفعالیتهای ائمه جمعه وستادهای نمازجمعه و دیگر اخبار سیاسی وفهنگی ومذهبی و ... منتشر می گردد

Sabz Map