- کد خبر: 12183888 تاریخ ایجاد: 02:42
قرائت قطعنامه توسط برادربسیجی صابرامیری
تصویر خبر
قرائت قطعنامه صادره ازسوی شورای هماهنگی تبلیغات توسط برادربسیجی شیخ صابرامیری
قرائت قطعنامه صادره ازسوی شورای هماهنگی تبلیغات توسط برادربسیجی شیخ صابرامیری

Sabz Map