- کد خبر: 12730696 تاریخ ایجاد: 12:32
سرکشی به روستاهای اطراف وبازدید ازخانواده های ایتام و اهدای نیازهای ضروری ازجمله کولر گازی با همکاری خیرین
تصویر خبر

 

Sabz Map