- کد خبر: 20139527 تاریخ ایجاد: 11:35
سخنران قبل از خطبه مورخه 98/01/23 شهرستان کبودراهنگ
سخنران قبل از خطبه مورخه 98/01/23 شهرستان کبودراهنگ
تصویر خبر
سخنران قبل از خطبه مورخه 98/01/23 شهرستان کبودراهنگ
سخنران قبل از خطبه مورخه 98/01/23 شهرستان کبودراهنگ

Sabz Map