- کد خبر: 20533350 تاریخ ایجاد: 05:27
سخنرانی استاد و پروفسور محمد صالح رحمانی در نمازجمعه بیستم اردیبهشت ماه 98
تصویر خبر
سخنرانی استاد و پروفسور محمد صالح رحمانی در نمازجمعه بیستم اردیبهشت ماه 98
سخنرانی استاد و پروفسور محمد صالح رحمانی در نمازجمعه بیستم اردیبهشت ماه 98

Sabz Map