تاریخ ایجاد: 09:54
ستاد نمونه سال95
تصویر یادداشت

1- همکاری بسیار خوب با امام جمعه محترم

2- برپایی هر چه باشکوه تر نمازجمعه 

3- رضایت مردمی از ستاد

4- اجرای چارت کاری ستادها

5- به روز بودن سایت ستادها

6- به روز بودن گزارشهای ارسالی

7-شناسایی افراد واجد شرایط برای بکار گیری در ستاد

8- انجام در خواستهای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه


Sabz Map