تاریخ ایجاد: 11:52
ستاد نمونه سال 94
تصویر یادداشت
طبق بررسی های بعمل آمده و با توجه به شاخص های ستاد های نمونه، در سال 94 ستاد نماز جمعه شهرستان میانه بعنوان ستاد نمونه استان آذربایجان شرقی انتخاب شده است

طبق بررسی های بعمل آمده و با توجه به شاخص های ستاد های نمونه، در سال 94 ستاد نماز جمعه شهرستان میانه بعنوان ستاد نمونه استان آذربایجان شرقی انتخاب شده است.

اعضای ذیل به نمایندگی از ستاد نماز جمعه میانه جهت شرکت در همایش  مشهد مقدس معرفی می شوند:

جمشید عبداللهی،  عیسی یعقوبی،  مسعود رضایی،  مهدی اسماعیلی،  عباداله نادرنیا

 

 


Sabz Map