تاریخ ایجاد: 11:05
ستاد نمونه سال 1396
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه شهرقلعه رئیسی در سال 1395 بعنوان ستاد نمونه استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب گردید.

Sabz Map