تاریخ ایجاد: 10:57
ستاد نمونه سال 1395
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه شهر مارگون در سال 1395 بعنوان ستاد نمونه استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب گردید.

Sabz Map