تاریخ ایجاد: 10:38
ستاد نمونه سال 95
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه شهرستان نورآباد دلفان به عنوان ستاد نمونه سال 95 از مجموع ستادهای استان للرستاان معرفی شد.
با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان لرستان و بررسی امتیازات داده شده،ستاد نمونه سال 95 بدینوسیله به شرح ذیل معرفی میگردد.

 

Sabz Map