تاریخ ایجاد: 12:20
ستاد نماز جمعه شهر فرمهین ستاد نمونه سال 1395
تصویر یادداشت
اهم فعالیت های ستاد نماز جمعه فرمهین ردر سال 1395

ستاد نماز جمعه فراهان با مسئولیت جناب آقای در خشنده مشغول به فعالیت میباشد ودر سال 1395 بعنوان ستاد نمونه انتخاب شدند


Sabz Map