تاریخ ایجاد: 01:01
ستاد نماز جمعه شهر ساوه ستاد نمونه سال 1396
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه شهر ساوه ستاد نمونه سال 1396
ستاد نماز جمعه شهر ساوه به مسولیت جناب آقای نوروزی بعنوان ستاد نمونه سال 1396 انتخاب شد

 

Sabz Map