تاریخ ایجاد: 06:44
ستاد نماز جمعه زنجان بعنوان ستاد نمونه در سال 1396 انتخاب شد .
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه زنجان بعنوان ستاد نمونه در سال 1396 انتخاب شد .

Sabz Map