تاریخ ایجاد: 10:27
ستاد نماز جمعه رونیز ستاد نمونه استان فارس در سال95
تصویر یادداشت

به نام خدا

معرفی ستاد نماز جمعه بخش رونیز

  1. ستاد نماز جمعه بخش رونیز از تاریخ 12/2/88 برابر آیین نامه اجرایی ستادهای نماز جمعه کشور چارت تشکیلاتی اعضاء که شامل مسوول ستاد و 16 نفر از برادران و 4نفر خواهران می باشد تکمیل و مشخصات پرسنلی در قسمت اطلاعات اعضاء در سایت ستاد درج گردیده است و هر عضو نسبت به مسوولیت مشخص ودارای پرونده پرسنلی و کارت شناسایی می باشد.

  2. ستاد نماز جمعه بخش رونیز یک اقدام بسیار خوبی برای جذب افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به نماز جمعه و همکاریهای مورد نیاز نموده که به عنوان یاوران ستاد نماز جمعه تا به حال 400نفر از برادران و خواهران جذب ودارای کارت شناسایی و پرونده می باشند.

  3. ستاد نماز جمعه به صورت هفتگی با حضور امام جمعه و اعضاء جلسات تشکیل و در مورد اهمیت نماز عبادی سیاسی جمعه تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند.

  4. این ستاد علاوه بر چارت تشکیلاتی 20نفر دیگر به سمت عضو یکی از اعضاء اصلی برابر چارت و اطلاعات اعضاء جذب نموده است.

 

                                                                 ابوالقاسم احمدی

                                                      مسوول ستاد نماز جمعه بخش رونیز              


Sabz Map