تاریخ ایجاد: 06:52
ستاد نماز جمعه بزینه رود بعنوان ستاد نمونه در سال 1394 انتخاب شد .
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه بزینه رود بعنوان  ستاد نمونه در سال 1394 انتخاب شد .

Sabz Map