- کد خبر: 20139664 تاریخ ایجاد: 11:41
راهپیمایی مردم بر علیه یاوه گویی ترامپ بعد نماز عبادی سیاسی جمعه
راهپیمایی مردم بر علیه یاوه گویی ترامپ بعد نماز عبادی سیاسی جمعه
تصویر خبر
راهپیمایی مردم بر علیه یاوه گویی ترامپ بعد نماز عبادی سیاسی جمعه
راهپیمایی مردم بر علیه یاوه گویی ترامپ بعد نماز عبادی سیاسی جمعه

 

Sabz Map