- کد خبر: 20135943 تاریخ ایجاد: 10:43
دیدار نوروزی حوزه بسیج خواهران حضرت زینب با امام جمعه محترم
دیدار نوروزی حوزه بسیج خواهران حضرت زینب با امام جمعه محترم
تصویر خبر
دیدار نوروزی حوزه بسیج خواهران حضرت زینب با امام جمعه محترم
دیدار نوروزی حوزه بسیج خواهران حضرت زینب با امام جمعه محترم

Sabz Map