- کد خبر: 14701186 تاریخ ایجاد: 09:44
دیدار عمومی با مردم روستای مصطفی آباد در مسجد جامع روستا انجام شد
تصویر خبر
دیدار عمومی با مردم روستای مصطفی آباد در مسجد جامع روستا انجام شد

Sabz Map