- کد خبر: 14753942 تاریخ ایجاد: 09:27
دیدار عمومی با مردم روستای اسدآباد در مسجد ابوالفضل روستا انجام شد
تصویر خبر
دیدار عمومی با مردم روستای اسدآباد در مسجد ابوالفضل روستا انجام شد

 

Sabz Map