- کد خبر: 20137605 تاریخ ایجاد: 11:11
حضور و سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان کبودراهنگ در گردهمایی جانبازان شهرستان کبودراهنگ
حضور و سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان کبودراهنگ در گردهمایی جانبازان شهرستان کبودراهنگ
تصویر خبر
حضور و سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان کبودراهنگ در گردهمایی جانبازان شهرستان کبودراهنگ

Sabz Map