- کد خبر: 20137706 تاریخ ایجاد: 11:13
حضور ویاری رساندن کارکنان دفتر نمایندگی شورا دراستان مرکزی به سیل زدگان شهر پل دختر
تصویر خبر
حضور ویاری رساندن کارکنان دفتر نمایندگی شورا دراستان مرکزی به سیل زدگان شهر پل دختر

حضور ویاری رساندن کارکنان دفتر نمایندگی شورا دراستان مرکزی به سیل زدگان شهر پل دختر مورخ1398/1/23


Sabz Map