- کد خبر: 25510342 تاریخ ایجاد: 11:43
حضور امام جمعه محترم و اعضای ستادنماز جمعه بخش آسمینون (نودژ) در ادارات بخش و شهر نودژ به مناسبت 5 مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور
تصویر خبر
حضور امام جمعه محترم و اعضای ستادنماز جمعه بخش آسمینون (نودژ) در ادارات بخش و شهر نودژ به مناسبت 5 مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور
حضور امام جمعه محترم و اعضای ستادنماز جمعه بخش آسمینون (نودژ) در ادارات بخش و شهر نودژ به مناسبت 5 مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور

Sabz Map