- کد خبر: 12196238 تاریخ ایجاد: 10:30
حضور امام جمعه محترم بخش سرچهان در مراسم افتتاح آموزشگاه برکت عصمت در شهر حسامی به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین ادارات بخش سرچهان
حضور امام جمعه محترم بخش سرچهان در مراسم افتتاح آموزشگاه برکت عصمت در شهر حسامی به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین ادارات بخش سرچهان
تصویر خبر
حضور امام جمعه محترم بخش سرچهان در مراسم افتتاح آموزشگاه برکت عصمت در شهر حسامی به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین ادارات بخش سرچهان

Sabz Map