- کد خبر: 25502512 تاریخ ایجاد: 06:37
جلسه ی اعضای اصلی ستاد خواهران در دفتر امام جمعه
تصویر خبر
در این جلسه پیرامون مسائل فرهنگی با محوریت 5 مرداد مذاکره شد 99/5/3

Sabz Map