- کد خبر: 12203925 تاریخ ایجاد: 03:05
جلسه مسئولین بخش در دفتر امام جمعه محترم
جلسه هماهنگی با مسئولین
تصویر خبر
جمعی از مسئولین بخش جهت هماهنگی وچگونگی کمک به نهاد مقدس قرار گاه فرهنگی نماز جمعه ،در دفتر امام جمعه محترم خشکبیجار نشستی برگزار نمودند وتصمیمات نوید بخشی گرفتند.
به گزارش ستاد نماز جمعه خشکبیجار ساعت 10روز سه شنبه مورخ96/11/24 جمعی از مسئولین بخش جهت هماهنگی وچگونگی کمک به نهاد مقدس قرار گاه فرهنگی نماز جمعه ،در دفتر امام جمعه محترم خشکبیجار نشستی برگزار نمودند وتصمیمات نوید بخشی گرفتند.

Sabz Map