- کد خبر: 14913908 تاریخ ایجاد: 03:55
جلسه ماهانه ستاد نماز جمعه در محل ستاد نماز جمعه برگزار شد.
جلسه ماهانه ستاد نماز جمعه
تصویر خبر
جلسه ماهانه ستاد نماز جمعه در محل ستاد نماز جمعه برگزار شد.در این جلسه مصوبات جلسه قبل پیگیری شد.ونکات جدید بررسی شد.
جلسه ماهانه ستاد نماز جمعه در محل ستاد نماز جمعه برگزار شد.در این جلسه مصوبات جلسه قبل پیگیری شد.ونکات جدید بررسی شد.

 

Sabz Map