- کد خبر: 20624238 تاریخ ایجاد: 08:00
جلسه ستاد نمازجمعه شهرستان زاوه در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت98
تصویر خبر
جلسه ستاد نمازجمعه شهرستان زاوه در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت98
جلسه ستاد نمازجمعه شهرستان زاوه در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت98

Sabz Map