- کد خبر: 24329101 تاریخ ایجاد: 12:40
تقدیر از برگزیدگان مسابقه سردار دلها تو سط امام جمعه محترم شهرستان درمراسم پرشکوه عبادی سیاسی نماز جمعه
تقدیر از برگزیدگان مسابقه سردار دلها تو سط امام جمعه محترم شهرستان
تصویر خبر
تقدیر از برگزیدگان مسابقه سردار دلها تو سط امام جمعه محترم شهرستان درمراسم پرشکوه عبادی سیاسی نماز جمعه

Sabz Map