- کد خبر: 20139451 تاریخ ایجاد: 11:35
بمناسبت ولادت خجسته علمدارکربلا حضرت ابوالفضل العباس (س) وروز جانباز بجهت تجلیل از جانبازان عزیزشهرجورقان باحضور امام جمعه شهر ورئیس شورای اسلامی وبرادر سپهری نماینده بنیاد شهید شهرستان همدان با سه نفر از جانبازان گرامی خانمها شهبازی و سلیمانی وبرادر جانبازشهبازی سرکشی وپس ازدیدار از مقام این عزیزان تجلیل بعمل امد.
بمناسبت ولادت خجسته علمدارکربلا حضرت ابوالفضل العباس (س) وروز جانباز بجهت تجلیل از جانبازان عزیزشهرجورقان باحضور امام جمعه شهر ورئیس شورای اسلامی وبرادر سپهری نماینده بنیاد شهید شهرستان همدان با سه نفر از جانبازان گرامی خانمها شهبازی و سلیمانی وبرادر جانبازشهبازی سرکشی وپس ازدیدار از مقام این عزیزان تجلیل بعمل امد.
تصویر خبر
بمناسبت ولادت خجسته علمدارکربلا حضرت ابوالفضل العباس (س) وروز جانباز بجهت تجلیل از جانبازان عزیزشهرجورقان باحضور امام جمعه شهر ورئیس شورای اسلامی وبرادر سپهری نماینده بنیاد شهید شهرستان همدان با سه نفر از جانبازان گرامی خانمها شهبازی و سلیمانی وبرادر جانبازشهبازی سرکشی وپس ازدیدار از مقام این عزیزان تجلیل بعمل امد.
بمناسبت ولادت خجسته علمدارکربلا حضرت ابوالفضل العباس (س) وروز جانباز بجهت تجلیل از جانبازان عزیزشهرجورقان باحضور امام جمعه شهر ورئیس شورای اسلامی وبرادر سپهری نماینده بنیاد شهید شهرستان همدان با سه نفر از جانبازان گرامی خانمها شهبازی و سلیمانی وبرادر جانبازشهبازی سرکشی وپس ازدیدار از مقام این عزیزان تجلیل بعمل امد.

Sabz Map