- کد خبر: 14204667 تاریخ ایجاد: 11:51
برگزاری( شبی با قرآن در محله)به مدت 16 شب در کوچه های سورشجان بعد از افطار
تصویر خبر

Sabz Map