- کد خبر: 22802603 تاریخ ایجاد: 02:11
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور اعضای ستاد نماز جمعه
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور اعضای ستاد نماز جمعه
تصویر خبر
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور اعضای ستاد نماز جمعه
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور اعضای ستاد نماز جمعه 

Sabz Map