- کد خبر: 23964893 تاریخ ایجاد: 10:15
برگزاری جلسه امام جمعه با مسئول کمیته امداد وهیئت همراه98/10/25
برگزاری جلسه امام جمعه با مسئول کمیته امداد وهیئت همراه98/10/25
تصویر خبر
برگزاری جلسه امام جمعه با مسئول کمیته امداد وهیئت همراه98/10/25
با برنامه ریزی وهماهنگی با مسئول کمیته شهرستان استهبان در دفتر امام جمعه بخش رونیز حضور یافتند ودر مورد مشکلات مرکز نیکوکاری بخش رونیز که زیر نظر امام جمعه محترم بخش می باشد تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.

Sabz Map