- کد خبر: 20139289 تاریخ ایجاد: 11:32
بازدید حجت الاسلام عبدی ومسولین(سردار اشعری وسردار سپهری, شهردار وفرمانده بسیج وعضوشورای شهر) از "چشمه سبزگلمکان" بعداز اقامه نمازجمعه 98/1/23
بازدید حجت الاسلام عبدی ومسولین(سردار اشعری وسردار سپهری, شهردار وفرمانده بسیج وعضوشورای شهر) از "چشمه سبزگلمکان" بعداز اقامه نمازجمعه 98/1/23
تصویر خبر
بازدید حجت الاسلام عبدی ومسولین(سردار اشعری وسردار سپهری, شهردار وفرمانده بسیج وعضوشورای شهر) از "چشمه سبزگلمکان" بعداز اقامه نمازجمعه 98/1/23
بازدید حجت الاسلام عبدی ومسولین(سردار اشعری وسردار سپهری, شهردار وفرمانده بسیج وعضوشورای شهر) از "چشمه سبزگلمکان" بعداز اقامه نمازجمعه 98/1/23

Sabz Map